Gizlilik İlkeleri

MYPAYZ ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

 

 

 

1.      MADDE TARAFLAR

 

İşbu Çerçeve Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Sözleşmesi (“ Sözleşme“); MYPAYZ ÖDEME KURULUŞU A.Ş. (“MYPAYZ”) (Ticaret Sicil Numarası:  Mersis: 0388073599000001) Hamidiye Mahallesi, Selçuklu Caddesi, N:10, D Blok, K:2, Vadipark, Seyrantepe, Kâğıthane, İstanbul   adresinde  mukim,  mypayzodeme@hs01.kep.tr,)   ile MYPAYZ’den işbu Sözleşme kapsamında belirtilen ödeme hizmetlerini temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi akdetmiş ödeme hizmeti kullanıcısı (“ Müşteri/Kullanıcı “) (MYPAYZ ve Müşteri, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.) arasında  akdedilmiştir.

 

2.      MADDE TANIMLAR

 

Sözleşme ve eklerinde aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki anlamlara gelmektedir.

Alıcı:  Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişi,

Banka:  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,

Fatura Ödemesi:  Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler ile Kurumca uygun görülen diğer ödemelerini,

Gönderen:  Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişi,

Harcama İtirazı:  Bir banka, kredi kartı, ön ödemeli kart ile yapılan ödeme işlemine uluslararası kart kuruluşlarınca belirlenen sebepler ve kurallar çerçevesinde kart hamili tarafından Kart Çıkaran Kuruluş’a yapılan itiraz,

Hassas Ödeme Verisi:  Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN,  kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na  ilişkin kişisel güvenlik  bilgileri,

İş Günü: Resmî tatiller haricinde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri,

İşlem Limiti:  Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarı,

Kanun:  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun,

Kart Bilgisi: Kartın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihidir.

Kart Çıkaran Kuruluş: Banka, kredi kartı veya ön ödemeli kart düzenleme yetkisini  haiz bankalar ile diğer  kuruluşlar,

Kişisel Güvenlik Bilgileri:  Ödeme Aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi Ödeme Aracı’nı ve Ödeme Aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgiler,

Koruma Hesabı:  5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka nezdinde, Mypayz adına açılmış ve ödeme işlemine konu Fonların korunması amacıyla kullanılan hesaplar,

Kredi Kuruluşu:  Kullanıcı’ya Alışveriş Kredisi’nin sağlanması için Mypayz ile işbirliği içerisinde olan finansal kuruluş,

Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

Kullanıcı: Hizmet alımında ya da Ödeme Hesabı’ndan para göndermede kullanan  veya Elektronik Para yüklemesi yapmaksızın yalnızca ödeme hizmetlerinden faydalanan Mypayz  müşterileri,

MASAK:  Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu,

Mecra:  Alıcı’nın ürün ve/veya hizmet satışı yaptığı çevrimiçi veya çevrimdışı ortamların tümü,

Mevzuat: 6493 sayılı Kanun, alt düzenlemeleri ve Ödeme ve Elektronik Para Sistemleri alanında mevcut olan diğer düzenlemeler,

Mobil Uygulama:  Akıllı telefon veya tablet gibi mobil bir cihaza yüklenerek, Kullanıcının  Kimlik Doğrulama adımlarını tamamlamasıyla Mypayz tarafından  sunulan hizmetlere erişimi ve hizmetlerin kullanılmasını sağlayan  uygulamadır.

Ödeme Aracı:  Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, internete bağlanma özelliği olan bilgisayar, akıllı telefon, şifre ve benzeri kişiye özel araç,

Ödeme Emri:  Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimat,

Ödeme Hesabı:  Kullanıcı adına Mypayz nezdinde açılan ve ödeme hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesap,

Ödeme Hizmeti: Mypayz’in Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sunmakta  olduğu ödeme  hizmetleri,

Ödeme İşlemi:  Mecra’da satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile Sistem Ortağı ve Kullanıcı arasında yürütülen bir dizi operasyon,

Sanal POS: Mypayz’in anlaşmalı olduğu bankadan temin ettiği Mypayz’in  sağlayacağı web servis ile gerek internet sitesi gerekse mobil cihaz ya da platform bağımsız çalışabilen herhangi bir uygulamaya entegre edilen Sanal  POS’u,

Sistem Ortağı:  Ödeme İşlemleri’nin gerçekleşmesi konusunda Mypayz ile iş birliğinde bulunan teknolojik çözüm ortağı, finans kuruluşu veya bankadır.

Temsilci:  Sözleşmede Mypayz tarafından taahhüt edilen hizmetler kapsamındaki işlemlerin  gerçekleştirilmesi adına Mypayz hesabına ve adına hareket eden/edecek  olan ve  Mypayz internet sitesinde bilgilerine yer verilen/verilecek olan kişi/kişileri ifade eder.

Uluslararası Kart Kuruluşu:  Bir kartlı sistem kuruluşunun işleyişini destekleyen altyapı ve ödeme sisteminden bağımsız olarak, bu işleyişin yürütülmesinden sorumlu yönetim  ve karar organları ile organizasyon yapısını da içinde bulundurması dâhil  olmak üzere, kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kurallar, uygulamalar, rehberler ve standartlar bütününün oluşturulmasından sorumlu uluslararası  kuruluşlar.

Uzaktan İletişim Aracı:  Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç̧ veya ortamı,

TÖDEB: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği,

Yönetmelik: 31676 sayılı ve 1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik.

 

3.      MADDE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

 

Ödeme Hizmetlerine ilişkin çerçeve hükümleri içeren bu Sözleşme imzalanmadan önce, Kullanıcı talep ederse, Sözleşme’nin bir sureti MYPAYZ tarafından kendisine verilebilir ya da Kullanıcı www.mypayz.com internet adresinde yayınlanan ilgili Sözleşmeyi kendisi temin edebilir. Sözleşme’nin Kullanıcıya verilmesi veya MYPAYZ internet sitesinde yayımlanması ilgili Yönetmelik madde 42 fıkra 2 kapsamında sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçtiğinden, Taraflar ayrıca bir bilgilendirme yapılmasına gerek kalmaksızın işbu Sözleşmeyi imzaladıkları konusunda anlaşmışlardır.

 

 

 

 

4.      MADDE SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

Mypayz tarafından Kullanıcı’ya Mevzuat uyarınca sunulacak hizmetlerin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

5.      MADDE HİZMETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

Ödeme Hizmetlerinin Kapsamı

 

5.1.   Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkân veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,

5.2.   Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan  ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini,

5.3.  Ödeme aracının kabulünü,

5.4.  Para havalesini, para transferini,

5.5.  Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri,

5.6.  Mypayz tarafından sunulan diğer ödeme hizmetlerini kapsamaktadır.

 

6.      MADDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1.  Mypayz’in Hak ve Yükümlülükleri

 

6.1.1.       MYPAYZ, Mevzuata aykırılık oluşturması, haklı bir neden olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması veya MYPAYZ’in ticari ilke ve politikaları ile çelişiyor olması halinde Kullanıcı’nın verdiği bir ödeme emrini yerine getirmeyi reddedebilir.

6.1.2.      MYPAYZ öngörülen güvenlik önlemlerini almak ve mevzuatta bağlayıcı hükümlerde belirtilen hususları sağlamak için çaba gösterecektir.

6.1.3.      MYPAYZ, sözleşme konusu hizmetlerin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak durdurabilir veya kısıtlayabilir. Ancak, üçüncü kişilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ödeme hizmetlerinde yaşanan aksaklıklardan MYPAYZ sorumlu tutulamaz.

6.1.4.      MYPAYZ, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkına haizdir. Kullanıcı, söz konusu limitler ve güncellemeler hakkında MYPAYZ tarafından uygulama üzerinden ya da yazılı olarak başkaca bir iletişim aracı aracılığı ile bilgilendirilecektir.

6.1.5.      MYPAYZ, Kullanıcı’ya sağlamış olduğu Ödeme Hizmetleri karşılığında MYPAYZ Uygulamasında ilan edilen Ücreti alacaktır. Ücret, MYPAYZ Uygulamasının kullanılması ile tahakkuk edecek ve tahsil edilecektir. MYPAYZ uyguladığı ücret tarifesini istediği zaman değiştirebilir. Değiştirilen tarifeye binaen Kullanıcı işbu Sözleşme’yi derhal feshetmezse Mypayz Hizmetlerini kullandığı sürece ilgili ücretlerden sorumlu olacaktır.

6.1.6.      MYPAYZ, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcının kendisine bildirdiği e-posta adresine, cep telefonuna veya çağrı merkezi aracılığı ile Kullanıcıyı arayarak Kullanıcı’ya bildirim yapabilecektir. Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, MYPAYZ’in talebi kabul etmesi durumunda Ücret ile yerine getirilebilecektir.

6.1.7.      MYPAYZ işbu Sözleşme’yi ve eklerini tek taraflı olarak değiştirebilir veya günceller. Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (Otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcının Sözleşmeyi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılır. Bu durumda Kullanıcı, yapılan bildirimi okuduğunu ve kabul ettiğini MYPAYZ Sistemi üzerinde ortaya çıkan onaylama fonksiyonunu işaretleyerek değişiklikleri kabul edebilecek veya Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (Otuz) günlük süre içinde Kullanıcı’nın feshetmemesi halinde Kullanıcı, ilgili değişikliği kendiliğinden kabul etmiş sayılacaktır.

6.1.8.      Mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. zorunlu belgelerle birlikte teslimi Alıcının sorumluğundadır. Kullanıcı, MYPAYZ ile satın alınan mal veya hizmetlere ilişkin olarak MYPAYZ’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcı’ya sunulmasının Alıcı’nın yükümlülüğünde olduğunu ve bunlara ilişkin olarak MYPAYZ in sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, Alıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta MYPAYZ’in taraf olmadığını ayrıca kabul eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin ayıplı mal iddiası vb. her türlü taleplerini doğrudan Alıcı’ya iletecek olup bu kapsamda MYPAYZ den herhangi bir talepte bulunmayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

6.1.9.      MYPAYZ, Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin limitini herhangi bir zaman tek taraflı olarak belirlemeye yetkilidir. Söz konusu limitler ve güncellemeler MYPAYZ Sistemi’nde yer alıp kimlik teyidi henüz yapılmamış Kullanıcı’lar için limitler MASAK Mevzuatı’nda belirtildiği şekildedir.

6.1.10.  Ödeme emrinin gönderen tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, MYPAYZ, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya karşı sorumludur.

6.1.11.  MYPAYZ’in gönderen sıfatına haiz Kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur.

6.1.12.  Sözleşme kapsamında MYPAYZ, Kullanıcı tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik uyarınca iletilen bedellerin Alıcı veya Alıcı’nın Ödeme Hizmetı̇ Sağlayıcısına, ilgili taraf ile akdetmiş bulunduğu sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde aktarılmasından sorumludur. Aksi takdirde MYPAYZ, Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı ’ya iade edecektir. Bu kapsamda Kullanıcının herhangi bir faiz veya ücret ödemesinin söz konusu olması halinde, ilgili tutarlardan MYPAYZ sorumlu olacaktır. Ödeme İşlemı̇’nin gereği gibi gerçekleştirilmemesi durumunda Kullanıcıhizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan ayıbın giderilmesi, ayıp oranında indirim veya Sözleşmeden dönme haklarından birini kullanmakta serbesttir.

6.1.13.  MYPAYZ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcı tarafından açık rıza gösterilerek işlenen bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

6.1.14.  MYPAYZ, bir Ödeme Emrı̇’ni reddettiği takdirde, gerekçesini ve redde sebep olan hususların ne şekilde düzeltil           ebileceğini önceden kararlaştırılan yönteme göre en kısa zamanda ve her hâlükârda en geç̧ Ödeme Emrı̇’nin alınmasını izleyen işgünü sonuna kadar Kullanıcı’ya bildirir.

 

6.2.  Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

 

6.2.1.      Kullanıcı, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak MYPAYZ’e yazılı olarak bildireceğini kabul ve beyan eder.

6.2.2.      Kullanıcı Kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu MYPAYZ’e yazılı olarak bildireceğini ve Kullanıcının işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, MYPAYZ tarafından kimlik tespit/bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde Kullanıcı, MYPAYZ’in Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fraud vb. işlemler dâhil hiçbir hukuki/cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

6.2.3.      Kullanıcı, Ödeme Hesabına, Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri ’ne 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder.

6.2.4.      Kullanıcı, Ödeme Aracı ve/veya Hassas Ödeme Verilerı̇’nin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması ya da verilen amaç̧ dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak MYPAYZ’in herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcının iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı durumu çağrı merkezi aracılığı ile derhal MYPAYZ’e veya Temsilci’sine bildirmekle yükümlüdür.

6.2.5.      Ödeme Emrı̇’nin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği Ödeme ve/veya elektronik para işlemlerinde, Alıcı’nın Ödeme Hizmeti̇ sağlayıcısının Ödeme Emri̇’ni Gönderen’in Ödeme Hizmeti̇ sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi̇’nin doğru gerçekleştirilmesinden Gönderen’in Ödeme Hizmeti̇ sağlayıcısı sorumlu olur.  Gönderen’in Ödeme Hı̇zmetı̇ sağlayıcısı Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Gönderen’e iade eder ve Ödeme ve/veya elektronik para hesabını eski durumuna getirir.

6.2.6.      Kullanıcı, ilgili Ödeme İşlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşlemı̇’nde yetkilendirme sırasında Ödeme İşlemı̇’ne ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen Ödeme İşlemı̇ tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydı ile Ödeme İşlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. MYPAYZ, Kullanıcı’dan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını talep hakkına sahiptir. Ancak Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayın doğrudan Kullanıcı’ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcı’ya bildirimde bulunulması hallerinde, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir geri ödeme talep edemez. Bu madde uyarınca geri ödeme talebinde bulunulabilen hallerde MYPAYZ, 10 (on) İş Günü içerisinde ödemeyi yapacak veya ret kararını nedenleri ile birlikte, Kullanıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları da göstererek bildirecektir.

6.2.7.      Ödeme ve/veya Elektronik para Hizmetleri’nin kullanılabileceği mecralar ile mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca MYPAYZ tarafından belirlenmektedir. MYPAYZ bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. Kullanıcı bu kapsamda MYPAYZ herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

6.2.8.      Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla ve yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşmeye aykırılığı halinde MYPAYZ, aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

6.2.9.      MYPAYZ sunduğu hizmetlerin kullanıcı tarafından yasalara ve ahlaka aykırı amaçla kullanıldığını tespit ettiği ya da şüphelendiği hallerde kullanıcın MYPAYZ sisteminde bulunan tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını pasife çekebilir girişini engelleyebilir ya da ilgili hesaptaki tüm fona bloke uygulayabilir.

6.2.10.  Kullanıcı, sözleşme bilgi ve koşullara MYPAYZ internet sitesi, çağrı merkezi ya da e-posta yoluyla ulaşabilir.

 

7.      MADDE YETKİLENDİRİLMEMİŞ VEYA HATALI ÖDEME İŞLEMİ

 

7.1.  Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren MYPAYZ’e gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içinde yapılır. MYPAYZ tarafından ödeme işlemine ilişkin Yönetmelikte veya işbu sözleşmede belirtilen tüm bilgilerin Kullanıcı’ya sağlanmamış olması halinde, Kullanıcı bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir. Bu fıkra kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim aracı ile yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtların MYPAYZ tarafından saklanması esastır.

7.2.  Kullanıcının gerçekleşmiş bir ödeme ve/veya elektronik para işlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin Kullanıcı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü MYPAYZ’e aittir.

7.3.  Ödeme ve/veya elektronik para işleminin Kullanıcı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya, MYPAYZ bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür.

7.4.  Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yüz elli Türk lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Gönderen sıfatına haiz kullanıcının, yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz

7.5.  Gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, ödeme aracını hileli kullanması veya yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

7.6.  Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısının 9 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almamış olması, ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması hallerinde ödeme aracının kullanılmasından doğan zarardan gönderen sorumlu tutulamaz.

 

8.      MADDE ÖDEME ARACINA DAİR HÜKÜMLER

 

8.1.  Ödeme aracıyla onay verilecek ödeme işlemleri için taraflar arasında bir harcama limiti kararlaştırılabilir.

8.2.  MYPAYZ ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’yı kullanıma kapatma gerekçesi konusunda Yönetmeliğin 39 uncu maddesine uygun olarak bilgilendirir.

8.3.  Ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, MYPAYZ ödeme aracını kullanıma açar veya Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’ya yeni bir ödeme aracı temin eder.

8.4.  Kullanıcı, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmaktan ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmamaktan sorumludur. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımı gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, Kullanıcı, durumu derhal MYPAYZ’in Telefon numarasından ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.

 

9.      MADDE SÖZLEŞME’NİN UZAKTAN İLETİŞİM ARAÇLARIYLA KURULMASI

 

9.1.   İşbu Sözleşme, MYPAYZ tarafından uygun görülmesi halinde, MYPAYZ Uygulaması, telefon, faks, elektronik posta mesajı, kurumsal internet sitesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşteri ile MYPAYZ fiziksel olarak karşı karşıya  gelmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren ve her türlü uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilecektir.

9.2.   Müşteri, MYPAYZ’e ileteceği bilgi ve belgelerin MYPAYZ tarafından, posta, faks, elektronik posta ve çevrim içi görüntülü görüşme benzeri yöntemler, Banka tarafından  uygun bulunan merkezi bir yapı veya günün teknolojisine uygun  yenilikçi diğer yöntemler ile temin edilebileceğini, kendisinin ilgili yükümlülüklerini bu yöntemlere uygun olarak yerine getireceğini kabul  eder.

9.3.   Müşteri’nin kullandığı Uzaktan İletişim Aracının kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, Uzaktan İletişim Aracının kullanımı sırasında karşılaştığı MYPAYZ kaynaklı aksaklıklarla ilgili bilgilendirmesi halinde MYPAYZ aksaklığın giderilmesi için makul çabayı  gösterecektir.

9.4.   MYPAYZ, Uzaktan İletişim Aracı kapsamında elde edilen bilgi, belge ve kayıtları, 6698 Sayılı Kanun uyarınca işleme amacı sona erene kadar veya ilgili Mevzuat’ta farklı bir düzenleme yer almadığı sürece, Kanun’un 22. Maddesi gereğince asgari olarak on (10) yıl süreyle,  saklayacaktır.

9.5.   Müşteri, MYPAYZ’e uzaktan çerçeve sözleşme kurulmasına ilişkin olarak sağladığı tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve tam olduğunu taahhüt eder. MYPAYZ, Müşteri’den temin edilen bilgi ve belgelerin ilgili Mevzuat uyarınca doğruluğu ile gerçekliğini günün teknolojisine ve Mevzuat’a uygun yöntemleri kullanarak kontrol edecek ve iletilen bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde Müşteri’ye hizmet vermeye  başlayamayacaktır.

9.6.   MYPAYZ, işbu Sözleşme’nin Uzaktan İletişim Aracı ile kurulması öncesinde Yönetmelik uyarınca Müşteri özelinde ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve Müşteri’nin güvenilirliğini göz önünde bulundurarak bir risk değerlendirmesi yapacaktır. MYPAYZ, elde edeceği risk değerlendirme sonucuna göre işbu Sözleşme’nin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulmasına tek başına karar vermeye yetkilidir.    Dolayısıyla, MYPAYZ, Müşteri    ile   arasında   mutlaka    bir sözleşmesel ilişki kurulacağının garantisini  vermez.

9.7.  MYPAYZ, Uzaktan İletişim Aracı ile kurduğu sözleşmeye taraf Müşteri’yi  farklı bir  risk profilinde izlemekle yükümlü olup bu kapsamda Müşteri, kendisi ile  yapılan işlemlerin türüne ve tutarına bağlı olarak MYPAYZ’in kendisine ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulamaya yetkili olduğunu kabul  eder.

 

10.  MADDE MALİ HÜKÜMLER

 

10.1.                        Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetler karşılığında işbu sözleşmenin ekinde yer alan ücret ekinde belirtilen koşullarla ilgili tutarları ödeyecektir. Bu ödeme, Müşteri’nin hizmeti kullanmaya başlaması ile birlikte, tahsil edilmeye başlanacaktır. İlgili tutarlar MYPAYZ tarafından güncellenebilecek olup, Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca kendisine yapılan bildirimi müteakip 30 gün içerisinde söz konusu değişiklik nedeniyle Sözleşme’yi feshetmediği veya bu tutarlara itiraz etmediği takdirde hizmeti kullandığı sürece güncel hizmet bedelinin yukarıda belirtilen şekilde kendisinden tahsil edileceğini kabul eder. Müşteri’nin Mobil Ödeme işlemlerinde mal ve hizmet bedelleri ile MYPAYZ hizmet bedelinin geç tahsilinden kaynaklı olarak geç tahsilat bedeli  ödeyecektir.

10.2.                        Müşteri’nin MYPAYZ Hizmetleri yoluyla Satıcı’dan/ Fonun Alıcısından aldığı mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar Satıcı tarafından belirlenmekte olup, Müşteri bu hususta MYPAYZ’in herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler, Türk Lirası cinsinden  yapılacaktır.

10.3.                        İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin ve aylık toplamda yapılan işlemlerin İşlem Limiti, kimlik teyidi yapılmamış müşteriler için limitler 5549  s. Kanun ve ikincil düzenlemelerinde belirtildiği şekildedir. İşbu Sözleşme  tek seferlik ödeme işlemlerini düzenlememekte olup bu işlemler işbu Sözleşme’nin kapsamına dâhil  değildir.

10.4.                        Müşteri, Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Alıcı tarafından Mevzuat’a uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizinin de MYPAYZ Hizmetleri aracılığı ile ödeneceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Müşteri’den ilgili tutar tahsil edileceğini ve bu hususun Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul eder. Faiz     tutarı,    Alıcı     tarafından     belirlenecek     olup     Müşteri,      bu kapsamda MYPAYZ’den herhangi bir talepte bulunamayacağını, faiz işletilmesi veya miktarı ile vb. konulara ilişkin taleplerini doğrudan Alıcı’ya yöneltmesi gerektiğini kabul  eder.

 

11.  MADDE TAZMİNAT

 

Müşteri, işbu Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle MYPAYZ’in mahkûm edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.  MADDE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI & TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATİ

 

12.1.                       Kullanıcı, MYPAYZ ye ait işyeri, ofis veya MYPAYZ’in Temsilcilerinde doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu sözleşme dâhil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden MYPAYZ ile yapmış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden MYPAYZ’e göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan MYPAYZ ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair yollarda MYPAYZ’ye aktarılan tüm kişisel verilerinin MYPAYZ tarafından kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) 1. ve 2. Maddelerine uygun olarak toplandığını, MYPAYZ tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikâyetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve  stratejilerini belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, MYPAYZ ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, Şirket prosedürleri gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

12.2.                       Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekân, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda MYPAYZ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için MYPAYZ’in ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKKnın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3.                       Kullanıcı, MYPAYZ tarafından telefon, faks, elektronik posta mesaj hizmeti, otomatik arama makineleri gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin Kullanıcı tarafına gönderilmesi ve arama yapılması amacıyla onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

13.  MADDE FİKRİ MÜLKİYET

 

 www.mypayz.com ve MYPAYZ hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL'ler, logolar ve ticari markalar MYPAYZ’nin tescilli ticari markalarıdır. Ayrıca  tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar  MYPAYZ’in hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Kullanıcı, MYPAYZ’in önceden yazılı izni olmadan  bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Sözleşme ile  Taraflar  arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Tarafların  her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı  konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla  sınırlıdır.

 

14.  MADDE SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

 

İşbu Sözleşme’nin süresi, Sözleşme imza tarihinden itibaren 2(iki) yıldır. Taraflardan herhangi biri, Sözleşme’nin süresinin sona ermesinden en az 1(Bir) ay önce Sözleşme’nin süresi sonunda yenilenmeyeceğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde Sözleşme aynı hüküm ve şartlarla yenileme süresi dâhil 5 (beş) yılı aşmamak kaydıyla 1’er (birer) yıllık süreler halinde kendiliğinden yenilecektir.

 

15.  MADDE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN İHLALİ VE FESİH

 

Kullanıcı Sözleşmeyi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde, MYPAYZ’e 30(otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşmeyi istedikleri zaman fesih edebilir. MYPAYZ, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Taraflardan birinin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. Kullanıcının işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının ve/veya işbu Sözleşme ’de bulunduğu beyanların gerçek olmadığı veya bu beyanlara aykırı davrandığı tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme MYPAYZ tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal feshedilebilecektir. Kullanıcının iş bu sözleşme kapsamında kullandığı ödeme ve elektronik para hizmetlerini kullanmasından dolayı MYPAYZ nin uğrayacağı her türlü ceza vs gibi maddi/manevi kayıpları kullanıcıya rücu edebilir. Sözleşme’nin MYPAYZ tarafından fesih edilme durumunda MYPAYZ Kullanıcıdan tahakkuk eden alacağını talep edebilir.

 

16.  MADDE DİĞER HÜKÜMLER

 

16.1.                        Mücbir Sebep:  Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış karardır. Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iş bu Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Taraflar için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Taraflar iş bu Sözleşme koşulları için sorumlu olmayacaktır. Taraflar mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak karşı Taraf ’a bildirecek ve resmi belgeler ile tevsik edecektir. Mücbir Sebep halinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar iş bu Sözleşmeyi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler veya karşılıklı olarak mutabık kalmak kaydı ile Sözleşmeyi feshedebileceklerdir. Sözleşme’nin iş bu maddesi uyarınca feshedilmesi halinde Taraflar Mücbir Sebep ’in doğduğu ana kadar birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduklarını ve ayrıca herhangi bir tazminat talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

16.2.                       Tebligat / Bildirim: Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan adreslerinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 30 (otuz) gün zarfında Sözleşme taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olarak kabul edileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Mypayz, Müşteri/Kullanıcı ’ya yapacağı bildirimleri sistemde tanımlı yazışma adresi, e-posta adresi ve gsm numarasına yapacaktır. Bu adrese gönderilen bildirimleri Müşteri/Kullanıcı yasal bildirim/tebligat olarak kabul edileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

16.3.                        Sözleşme’nin Bütünlüğü:  İş bu Sözleşme ekleriyle bir bütün olup herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

16.4.                        Uygulanacak Hukuk Kuralları:  İş bu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır

16.5.                        Delil Anlaşması:  İşyeri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi çerçevesinde, işbu Sözleşme ile ilgili doğabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta MYPAYZ’in defter, ses, bilgi işlem ve bilgisayar ve sair kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 199. maddesi kapsamında belge olarak değerlendirilerek geçerli delil olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.6.                       İş bu Sözleme Taraflar arasında muvazaadan ari olarak akdedilmiştir.

Mypayz Ödeme Kuruluşu A.Ş. Tic. Sic No: 621488 Mersis No: 0388073599000001

Hamidiye Mah. Selçuklu Cad. No:10 D Blok Kat:2 Vadipark Seyrantepe Kağıthane/İstanbul

 

 

 

An unhandled error has occurred. Reload 🗙